UL. ZWYCIĘSTWA 28/4 II PIĘTRO, KOSZALIN

Polityka prywatności

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest TURLUS Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie 75-037, ul. Zwycięstwa 28/4, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w Koszalinie pod numerem: 0000736816, NIP: 6692547426 REGON: 380526414 („Administrator danych”). Kontakt z Administratorem danych możliwy jest jedynie w formie pisemnej na adres administratora danych.
 2. Administrator danych wyznaczył inspektora ochrony danych. Można się z nim skontaktować poprzez napisanie wiadomości na adres e-mail: na kontakt@turlus.pl lub pisemnie, na adres siedziby Administratora danych. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
 3. Administrator danych jednocześnie informuje, że przysługuje Państwu prawo:
  1. wycofania zgody – wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
  2. dostępu do danych osobowych
  3. prawo żądania ich sprostowania
  4. usunięcia
  5. ograniczenia przetwarzania
  6. przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora danych osobowych, w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu
  7. w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu, przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W szczególności przysługuje Państwu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego.W celu realizacji powyższych uprawnień prosimy o kontakt: w formie wiadomości e-mail na kontakt@turlus.pl lub pisemnie na adres TURLUS Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie 75-037, ul. Zwycięstwa 28/4.
 4. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w następujących celach:
  1. w celu zawarcia i wykonania umowy pośrednictwa finansowego
  2. marketingu bezpośredniego produktów lub usług za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej i telefonicznej, podstawą prawną jest Państwa zgoda na przetwarzania danych
  3. marketingu bezpośredniego produktów i usług, podstawą prawną przetwarzania danych w tym celu jest prawnie uzasadniony interes Administratora danych
  4. w celach analitycznych i statystycznych, podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych
  5. wypełnienia obowiązków prawnych związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
  6. wypełniania innych obowiązków prawnych
 5. Państwa dane osobowe będą przechowywane:
  1. w zakresie umów pośrednictwa finansowego do czasu upływu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy pośrednictwa lub równy okresowi przechowywania dokumentacji związanej z wykonaniem umowy pośrednictwa finansowego z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w zależności, który z tych okresów jest dłuższy
  2. w przypadku udzielenia zgody na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną lub na kontakt telefoniczny w celu przedstawienia oferty, do czasu wycofania przez Państwa zgody bądź zgłoszenia sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych.
  3. w zakresie nawiązania kontaktu przez Administratora danych na Państwa życzenie, przez okres zgodny z terminami wskazanymi w powszechnie obowiązujących przepisach prawa
  4. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora danych m.in. dostawcom usług IT, agencjom marketingowym, BiK, spółkom świadczącym usługi archiwizacyjne, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem danych i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.
  5. Państwa dane osobowe mogą być przez nas bezpośrednio pozyskane od Państwa (w trakcie wizyty w oddziale, za pośrednictwem formularzy zamieszczonych na stronie internetowej, telefonicznie, pisemnie) oraz podczas rozmowy telefonicznej z pracownikiem Call Center (rozmowa jest rejestrowana). Mogą zostać także pozyskane od innych podmiotów, gdy wyrazili Państwo taką zgodę.
  6. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
  7. Podanie danych osobowych w związku z zawieraną umową pośrednictwa finansowego jest dobrowolne, ale konieczne do jej zawarcia i wykonania. Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne.
  8. Na podstawie przekazanych przez Państwa danych, w tym danych osobowych, możemy przygotowywać oferty dostosowane do Państwa potrzeb.
  9. Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

Polityka Cookies

ROZDZIAŁ I. UŻYWANIE PLIKÓW COOKIES

Usługodawca może stosować „cookies” (ciasteczka), czyli pliki, zawierające dane informatyczne, w postaci plików tekstowych, które serwer zapisuje na urządzeniu końcowym (w szczególności komputer, telefonach, tabletach lub innych urządzeniach mobilnych) użytkownika danego serwisu, tak by odczytać je ponownie przy każdorazowym połączeniu się z Serwisem z tego urządzenia.

ROZDZIAŁ II. PODSTAWY PRAWNE W STOSOWANIU PLIKÓW COOKIES

Zgodnie z art. 173 ust. 1 ustawy z 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r., Nr 171, poz. 1800) informujemy, iż podmiotem zamieszczającym na urządzeniu  Użytkownika pliki cookies jest Usługodawca. Przedmiotowe działanie odbywa się zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, w szczególności z ustawą – Prawo telekomunikacyjne, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

ROZDZIAŁ III. BRAK INGERENCJI COOKIES Z URZĄDZENIEM KOŃCOWYM

Pliki cookies są ustawiane przy „wejściu” i „wyjściu” z Serwisu, nie są wykorzystywane do identyfikacji czy ustalania tożsamości poszczególnych Użytkowników. Wykorzystywanie cookies nie powoduje zmian w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika (tj. np. komputerze, telefonie, tablecie lub urządzeniach mobilnych) jak i w oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu. Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych. Nie można ich przetwarzać lub udostępniać innym podmiotom.

ROZDZIAŁ IV. W JAKICH CELACH WYKORZYSTYWANE SĄ PLIKI COOKIES

Pliki typu cookies mogą być wykorzystywane w celu:

1. Dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb.

2.Udoskonalenia Serwisu, poprzez maksymalną indywidualizację treści wyświetlanych dla danego Użytkownika Serwisu.

3. Tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

4. Utrzymania sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.

5. W celu zoptymalizowania oferty reklamowej i marketingowej dla danego Użytkownika Serwisu, zarówno przez Usługodawcę jak i innych reklamodawców, a także partnerów biznesowych Usługodawcy.

ROZDZIAŁ V. TRZY RODZAJE PLIKÓW COOKIES

W ramach Serwisu stosowane są trzy podstawowe rodzaje plików cookies: „sesyjne”, „stałe” oraz „zewnętrzne”:

1. Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczania Serwisu lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej) i służą do obsługi usług wymagających uwierzytelnienia w ramach danego Serwisu.

2. „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika i służą do zapamiętania wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizacji interfejsu Użytkownika.

3. „Zewnętrzne” pliki cookies (tzw. third parties cookies) umożliwiają zbieranie informacji o sposobie korzystania z Serwisu oraz dostarczanie użytkownikom treści reklamowych optymalnie dostosowanych do zainteresowań poszczególnych Użytkowników.

ROZDZIAŁ VI. PRAWO WYKORZYSTYWANIA COOKIES PRZEZ PARTNERÓW I REKLAMODAWCÓW

Pliki cookies zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z Usługodawcą partnerów oraz reklamodawców, na co Użytkownik wyraża zgodę.

ROZDZIAŁ VII. WYŁĄCZENIE PLIKÓW COOKIES

Dostępne przeglądarki internetowe w ustawieniach początkowych akceptują pliki cookies. Każdy Użytkownik może jednak sprzeciwić się umieszczaniu plików cookies na jego urządzeniu końcowym. Co do zasady, by zmienić te ustawienia, należy skorzystać z opcji wyłączenia mechanizmu plików cookies w danej przeglądarce internetowej, zarówno na komputerach, telefonach, tabletach lub innych urządzeniach mobilnych. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Warto jednak wspomnieć, że usunięcie plików cookies może doprowadzić do utraty możliwości korzystania z istotnych funkcjonalności Serwisu.

Pełna treść zgody stosowana w formularzach kontaktowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Turlus Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie, do celów marketingu bezpośredniego i przedstawienia oferty. Administratorem danych osobowych jest Turlus Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie, ul. Zwycięstwa 28/4, 75-037 Koszalin Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane przez TURLUS Sp. z o.o.  na podstawie art.105 ust. 1 pkt 1c oraz art. 105 ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ustawy Prawo bankowe do Biura Informacji Kredytowej S.A. (BIK) z siedzibą w Warszawie, ul. Jacka Kaczmarskiego 77a, 02-679 Warszawa. W związku z powyższym BIK – obok TURLUS – staje się również administratorem Pani/Pana danych osobowych.

BIK pozyskuje Pani/Pana dane osobowe z Banku, a także z innych instytucji wymienionych w art. 105 ust.4 Prawa bankowego. Informacja o upadłości konsumenckiej przetwarzana w BIK może pochodzić z Banku oraz z Monitora Sądowego i Gospodarczego.

Cele i podstawa prawna przetwarzania danych:
1. w celu realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit b. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych),
2. w celach archiwizacyjnych na podstawie art. 74 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,
3. na podstawie Pani/Pana zgody na marketing bezpośredni produktów i usług Banku w tym profilowanie, jeżeli taka zgoda została wyrażona, do czasu odwołania zgody. Profilowaniem może być ocena niektórych czynników osobowych, które pozwalają lepiej poznać zainteresowania i potrzeby dotyczące usług Banku.

w Napisz do nas