UL. ZWYCIĘSTWA 28/4 II PIĘTRO, KOSZALIN

Regulamin sklepu sklep-turlus.pl

§ 1 – postanowienia wstępne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady i tryb działania Sklepu, w tym także opisuje zasady zawierania Umów Sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym.
 2. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym ebook.turlus.pl prowadzony przez TURLUS Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie, 75-037 przy ul. Zwycięstwa 28/4 wpisany do KRS 0000736816, REGON 380526414, NIP 6692547426, adres e-mail: kontakt@turlus.pl, numer telefonu: 510 787 080.
 3. Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego następujące usługi drogą elektroniczną: usługę umożliwiającą złożenie Zamówienia i zakup Produktu.
 1. Kupujący, w ramach korzystania z usług świadczonych przez Sprzedawcę, zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu zgodnie z postanowieniami Regulaminu oraz dobrymi obyczajami. W szczególności Kupujący nie jest uprawniony do podejmowania czynności o charakterze bezprawnym, jak również naruszającym jakiekolwiek prawa Sprzedawcy lub osób trzecich, w tym do nieprzesyłania treści o takim charakterze.
 2. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna w celu złożenia przez Kupującego Zamówienia i zawarcia Umowy ze Sprzedawcą.

§ 2 – definicje

Wskazane poniżej terminy użyte w Regulaminie mają następujące znaczenie:

1) Konsument – oznacza Kupującego będącego osobą fizyczną i zawierającego Umowę niezwiązaną bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową, a także Kupującego będącego osobą fizyczną i zawierającego Umowę bezpośrednio związaną z jego działalnością gospodarczą, gdy z treści Umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

2) Kupujący – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub ułomną osobę prawną, która złożyła lub zamierza złożyć Zamówienie w Sklepie;

3) Produkt – oznacza towar (w tym treść cyfrową w rozumieniu art. 2 pkt 5 Ustawy o prawach konsumenta) lub usługę dostępne w Sklepie;

4) Regulamin – oznacza niniejszy regulamin;

5) Sklep – oznacza sklep internetowy dostępny pod adresem ebook.turlus.pl

6) Sprzedawca – oznacza podmiot wskazany w § 1 ust. 1 Regulaminu;

7) Umowa – oznacza umowę sprzedaży Produktu zawieraną między Kupującym a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu;

8) Zamówienie – oznacza oświadczenie woli Kupującego składane za pomocą formularza zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy.

§ 3 – wymagania techniczne

Korzystanie ze Sklepu przez Kupującego jest możliwe pod warunkiem posiadania przez niego:

1) urządzenia z dostępem do Internetu;

2) aktywnego konta poczty elektronicznej;

3) zainstalowanej na urządzeniu przeglądarki internetowej Microsoft Edge w wersji 40 lub wyższej, Google Chrome w wersji 58 lub wyższej, Mozilla Firefox w wersji 50 lub wyższej, Opera w wersji 44 lub wyższej albo Safari w wersji 9 lub wyższej, zwłączoną obsługą plików cookies.

§ 4 – składanie Zamówień i zawarcie Umowy

  1. Złożenie Zamówienia przez Kupującego wymaga:

  1) wyboru Produktu i dodania go do koszyka;

  2) uzupełnienia formularza zamówienia, poprzez podanie adresu e-mail, a w przypadku jeżeli Kupujący zgłosi potrzebę otrzymania faktury – także nazwy firmy, numeru NIP i adresu siedziby (kraj, ulica, miasto, kod pocztowy);

  3) wyboru formy płatności spośród dostępnych możliwości (płatność internetowa za pośrednictwem PayU);

  4) akceptacji Regulaminu;

  5) kliknięcia przycisku „PayU”.

  1. Do zawarcia Umowy dochodzi z momentem wykonania przez Kupującego czynności, o których mowa w ust. 1.
  2. Kliknięcie przycisku „payU” oznacza złożenie przez Kupującego Zamówienia, w ramach którego ma on obowiązek zapłacić cenę Produktu wraz z ewentualnymi kosztami doręczenia Produktu. Przed wybraniem ww. przycisku Kupujący ma możliwość zrezygnowania ze składania Zamówienia w dowolnym momencie.
  3. W terminie 3 dni, licząc od dnia potwierdzenia przyjęcia Zamówienia przez Sprzedawcę, Kupujący jest zobowiązany do opłacenia Zamówienia przy użyciu wybranej przez niego uprzednio metody płatności. Nieopłacenie Zamówienia w powyższym terminie skutkuje anulowaniem Zamówienia.
  4. Niezwłocznie po uznaniu rachunku bankowego Sprzedawcy środkami pieniężnymi Kupującego, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia zawarcia Umowy Sprzedawca przesyła Kupującemu zamówiony i opłacony Produkt. Jeżeli w ramach Umowy zakupiona została usługa Sprzedawcy, Sprzedawca, w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, wysyła Kupującemu informację o możliwości ustalenia terminu realizacji tej Usługi (w tym ustalenia terminu spotkania ze Sprzedawcą).
  5. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
  6. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT w wysokości 23%. Ceny nie zawierają kosztów przesyłki.

§ 5 – prawo odstąpienia od Umowy

 1. Umowy zawierane w związku ze złożonymi Zamówieniami są umowami zawartymi na odległość. Z tego względu, z zastrzeżeniem § 5 ust. 7 poniżej, Kupującemu będącemu Konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów, które wykonuje się na zasadach opisanych w ust. 2-6 poniżej.
 2. Konsumenckie prawo odstąpienia od Umowy wykonuje się poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy, przy czym dla zachowania terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed upływem tego terminu. Bieg terminu rozpoczyna się z momentem dostarczenia Produktu Konsumentowi.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy może być złożone w dowolnej formie. Konsument może je złożyć w szczególności w formie dokumentowej poprzez wysłanie go na adres e-mail Sprzedawcy lub w formie pisemnej poprzez wysłanie go na adres korespondencyjny Sprzedawcy, przy czym oba te adresy podane zostały w § 1 ust. 2.Regulaminu. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 4. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
 5. W przypadku skutecznego odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
 6. Sprzedawca dokonuje zwrotu środków przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 7. Prawo do odstąpienia od Umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:

1) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy;

2) o dostarczenie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym (taki jak np. e-book), za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta ,który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy, i przyjął to do wiadomości, a Sprzedawca przekazał potwierdzenie, o którym mowa w art. 15ust. 1 i 2 albo art. 21 ust. 1 Ustawy o prawach konsumenta.

 1. Warunkiem zawarcia Umowy, której przedmiotem jest świadczenie usług w przypadku o którym mowa w ust. 7 pkt 1 albo zakup treści cyfrowych niedostarczanych nanośniku materialnym, o którym mowa w ust. 7 pkt 2, jest uprzednie i wyraźne wyrażenie przez Konsumenta zgody na utratę prawa odstąpienia od Umowy po spełnieniu świadczenia. Zgoda wyrażana jest poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola przy składaniu Zamówienia.

§ 6 – odpowiedzialność

 1. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Kupującemu Produktu wolnego od wad. W przypadku braku zgodności Produktu z Umową, Sprzedawca ponosi odpowiedzialność przewidzianą w Kodeksie cywilnym oraz Ustawie o prawach konsumenta, w tym w szczególności na podstawie przepisów o rękojmi na zasadach tam opisanych.
 2. Sprzedawca wyłącza swoją odpowiedzialność z tytułu rękojmi, o której mowa niniejszym paragrafie, gdy Kupującym nie jest Konsument, z zastrzeżeniem art. 5564 Kodeksu cywilnego.
 3. Reklamacja dotycząca którejkolwiek z usług świadczonych przez Sprzedawcę może zostać złożona w formie pisemnej lub drogą elektroniczną, na adresy wskazane w § 1ust. 2.
 4. Sprzedawca zaleca Kupującemu wskazanie w reklamacji precyzyjnych informacji dotyczących przedmiotu reklamacji, w tym: imienia i nazwiska Kupującego, adresu e-mail, przedmiotu reklamacji, wskazania okoliczności faktycznych uzasadniających reklamację. Wskazanie powyższych danych przyspieszy proces rozpatrywania reklamacji. Wskazanie jest jedynie zaleceniem i nie ma wpływu na skuteczność złożenia reklamacji.
 5. Sprzedawca rozpatrzy reklamację i udzieli na nią odpowiedzi nie później niż w terminie14 dni do jej otrzymania. W przypadku braku ustosunkowania się Sprzedawcy dołożonej reklamacji we wskazanym terminie uważa się, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.

§ 7 – polubowne rozwiązywanie sporów

 1. Sprzedawca oświadcza, ze będzie w miarę możliwości dążyć do polubownego rozwiązywania wszelkich sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Konsumentem w wyniku korzystania ze Sklepu, w tym ze złożonych przez Konsumenta Zamówień.
 2. Na stronie internetowej http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platformaODR, utworzona na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)nr 524/2013 z dnia 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporówkonsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich). PlatformaODR stanowi punkt dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców umożliwiający impozasądowe rozstrzyganie sporów objętych ww. rozporządzeniem.
 3. W przypadku sporu pomiędzy Konsumentem a Sprzedawcą w przedmiocie złożonej przez Konsumenta reklamacji, Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument może w szczególności złożyć wniosek o wszczęcie mediacji lub rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny, lub też skorzystać z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta.
 4. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta zpozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń dostępnesą m.in. na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentówwww.uokik.gov.pl, a także na stronach internetowych Wojewódzkich InspektoratówInspekcji Handlowych (np. http://wiih.org.pl/index.php).

§ 8 – zmiana regulaminów

 1. Sprzedawca jest uprawniony do zmiany niniejszego Regulaminu z powodów takich jak zmiana przepisów prawa, zmiana danych podawanych w formularzu rejestracyjnym, zmiany technologiczne lub inne zmiany.
 2. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie wskazanym przez Sprzedawcę – który każdorazowo nie będzie krótszy niż 7 dni od dnia udostępnienia nowego Regulaminu w Sklepie.
 3. Każdy użytkownik zostanie powiadomiony o zmianach w Regulaminie. W przypadku braku akceptacji treści nowego Regulaminu, Kupujący ma prawo, w terminie 7 dni od dnia powiadomienia go o zmianach, wypowiedzieć umowę o prowadzenie Konta poprzez usunięcie Konta lub złożenie Sprzedawcy stosownego oświadczenia, w dowolnej formie, o wypowiedzeniu umowy o prowadzenie konta.

§ 9 – kontakt ze sprzedawcą

 1. Kontakt ze Sprzedawcą możliwy jest w następujący sposób:

1) listownie na adres: ul. Zwycięstwa 28/4, 75-037 Koszalin;

2) telefonicznie pod numerem: +48 510 787 080

3) e-mailowo na adres: kontakt@turlus.pl.

§ 10 – postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin dostępny jest w Sklepie oraz w siedzibie Sprzedawcy.
 2. Prawem właściwym dla zobowiązań wynikających z Regulaminu jest prawo polskie. Sądem właściwym do rozpatrywania spraw związanych z Umową jest sąd właściwy miejscowo dla siedziby Sprzedawcy, przy czym to postanowienie nie dotyczy Konsumenta.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeks cywilny oraz ustawa o prawach konsumenta.
 4. Regulamin obowiązuje od dnia 17.04.2023.
w Napisz do nas